Ponúkané služby

SLUŽBY PRISPÔSOBENÉ POŽIADAVKÁM KLIENTA POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO CYKLU PROJEKTU
Spoločnosť disponuje všetkými inžinierskymi profesiami. Klientom sme k dispozícii vo všetkých projektových fázach a taktiež poskytujeme EPCM kontrakty.
PROJEKTOVANIE
čítaj viac ›
REALIZÁCIA
čítaj viac ›
KOMPLEXNOSŤ
I&PE ponúka širokú škálu služieb, od konceptu cez návrh až po nákup subdodávok. Klientom sme k dispozícii či už ide o fázu predinvestičnú, investičnú alebo fázu užívania stavby.
KONCEPČNÁ ŠTÚDIA
Zhmotníme Vaše myšlienky.

viac ›

Počiatočná fáza definujúca ekonomickú a technickú uskutočniteľnosť projektu. Dochádza v nej k zváženiu všetkých nápadov a možností. Jej výsledkom je dokumentácia, ktorá zahŕňa typ technológie a špecifikáciu potrebných zariadení.

BASIC PROJEKT
Zaručíme jej životaschopnosť.

viac ›

Fáza je východiskovým bodom slúžiacim pre technickú implementáciu. Zohľadňuje všetky dôležité aspekty ako podmienky, proces, kapacita atď.

NÁVRH KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA
Nič Vás neprekvapí.

viac ›

V dokumentácii sú zohľadnené všetky technické a investičné požiadavky ako aj záležitosti vyplývajúce z inštalácie technológie. Fáza odpovedá Základnému projektu, ktorý je vypracovaný po Koncepčnom návrhu. Je základom pre nasledujúce stupne dokumentácie (Realizačný projekt, Inžiniering pre povoľovací projekt, Nákup subdodávok).

DOKUMENTÁCIA PRE ZÍSKANIE POVOLENÍ
Povoľovací proces bez problémov.

viac ›

Zabezpečenie všetkých potrebných povolení. Asistencia pri získaní súhlasu príslušných orgánov od podania žiadosti až po finálne rozhodnutie.

REALIZAČNÝ PROJEKT
Žiaden detail neostane nepovšimnutý.

viac ›

Dokumentácia poskytuje všetky informácie potrebné k výstavbe podľa jednotlivých profesií . Na jej základe dochádza k dodávke materiálov, zariadení, samotnej výstavbe i vykonaní skúšok. Hlavnou úlohou tejto fázy je špecifikácia napájacích bodov, hlavných parametrov a úrovne jednotlivých dodávok.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A NÁBEH
Bezproblémové uvedenie do prevádzky.

viac ›

V tejto fáze, tzn. po dokončení stavby a pred spustením prevádzky, naši špecialisti overia súlad prevádzky s projektovou dokumentáciou . Uskutoční sa nábeh a zaškolenie personálu podľa potrieb Klienta. Časová a nákladová efektivita je zaručená.

REVERZNÝ INŽINIERING
Chýbajúca dokumentácia už nebude Vašou nočnou morou.

viac ›

V prípade rekonštrukcie prevádzky alebo v akejkoľvek fáze realizácie projektu je existujúci stav zdokumentovaný pomocou 3D laserového skenovania. Reverzný inžiniering je najlepším riešením najmä vtedy, ak technická dokumentácia prevádzky, objektu alebo zariadenia nie je kompletná, bola zničená alebo nebola vôbec vyhotovená.