Ochrana osobných údajov

IPE spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými zákonmi a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Spoločnosť venuje maximálnu pozornosť spracovaniu a ochrane osobných údajov svojich zamestnancov, zástupcov klientov i ostatných dotknutých osôb, t.j. fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané.
Sme si plne vedomí toho, že pre každú fyzickú osobu je dôležité vedieť kto, kedy a do akej miery má prístup k jej osobným údajom. Dodržiavame zákonné povinnosti a dbáme na to, aby sme zabránili akémukoľvek zneužitiu údajov alebo neoprávnenému zásahu do súkromia fyzických osôb.